“Every library both embraces and rejects. Every library is by definition the result of choice, and every choice excludes another, the choice not made. The act of reading parallels endlessly the act of censorship”
–Alberto Manguel

Bibliotheca Non Grata är ett offentligt konstprojekt i form av ett imaginärt bibliotek som består av refuserad och därmed i offentligheten icke-existerande litteratur. Etablerade såväl som oetablerade författare bjuds nu in att bidra till Bibliotheca Non Grata med titlar på egna litterära verk som har refuserats.

Projektets bakgrund

Biblioteken har som institution haft en avgörande roll för vad som definieras som kunskap, kultur och identitet i ett samhälle. Men själva förutsättningen för att ett litterärt verk ska införlivas i ett bibliotek har hittills med få undantag varit att det har publicerats av ett etablerat förlag eller institution.* Följaktligen har oräkneliga verk blivit refuserade sedan skapandet av de första offentliga samlingarna av litteratur.

De flesta manuskript som refuseras görs med motiveringen att den litterära kvalitén eller den intellektuella nivån inte är tillräckligt hög. Men historien uppvisar också exempel på verk som att inte har antagits då de inte har betraktats som tillräckligt kommersiella för bokmarknanden, varit för radikal för tidens estetik och tänkande eller för provokativa för den rådande makten och moralen. 

Bibliotheca Non Grata vänds perspektivet från de böcker som har publicerats och inkluderats i offentliga bibliotek, till de litterära verk som av olika skäl har refuserats och därmed inte existerar i offentligheten. Vad är det för berättelser, erfarenheter och idéer som inte har funnit sin väg till läsarna och det allmänna medvetandet? Och omvänt: Hur skulle historien gestaltat sig om några av världens mest inflytelserika böcker – goda eller onda beroende på ens egen etiska och ideologiska måttstock – aldrig hade publicerats?

* Även om det idag är praktiskt möjligt för en författare att själv publicera och trycka upp sina böcker alternativt publicera sig på nätet, är det trots allt mycket svårare att nå ut till en större läsekrets utan ett etablerat förlag eller institution i ryggen. Detta gäller inte minst i länder med strypt eller begränsad yttrandefrihet.

Beskrivning av Bibliotheca Non Grata

Bibliotheca Non Grata är ett offentligt konstprojekt av Måns Wrange och Igor Isaksson som är beställt av Umeå kommun till minne av journalisten, författaren och tillika hedersmedborgaren i Umeå, Stieg Larsson och hans arbete för demokrati och det fria ordet samt mot diskriminering och rasism. Verket är uppfört intill Stieg Larssons plats i Umeå stadsbibliotek i det nybyggda kulturhuset Väven i Umeå.

När besökare till Umeå Stadsbibliotek i kulturhuset Väven närmar sig konstverket Bibliotheca Non Grata som är placerat vid ingången till biblioteket, skymtas hundratals mörka skuggor av något som döljer sig bakom ett frostat glas.

När besökare är c:a en meter från verket övergår glaspartiet från frostat till genomskinligt glas så att det som tidigare dolts bakom glaset nu framträder som hundratals inbundna böcker med titlar på refuserade verk tryckta på bokryggarna.

För en kort stund går det att läsa titlarna på bokryggarna tills dess att glaset övergår till att bli frostat igen och gör Bibliotheca Non Gratas innehåll oåtkomligt för betraktaren .

Titlarna på refuserade bokmanuskript kommer att vara katalogiserade i en inbunden katalog som kommer att gå att låna hem på samma sätt som Umeå biblioteks övriga lånbara bokbestånd. Titlarna i katalogen bildar tillsammans ett slags kollektivt poem. Bibliotheca Non Grata kommer också att inkluderas i Umeå stadsbiblioteks webbaserade katalog samt finnas på nätet på www.bibliothecanongrata.org.

Refuserade litterära verk efterlyses

Etablerade såväl som oetablerade författare bjuds in att bidra till Bibliotheca Non Grata med titlar på egna opublicerade litterära verk som har refuserats.

Vi efterlyser titlar på refuserade och opublicerade verk oavsett språk och litterär genre – skön- som facklitterär. Varje inlämnad titel på ett refuserat bokmanus kommer i konstverket att representeras av en tom inbunden bok med titeln tryckt på bokryggen samt inkluderas i en offentlig nätbaserad katalog över refuserad litteratur.

Det refuserade bokmanuskriptets titel

Frivilliga uppgifter

Nedan uppgifterna är frivilliga att fylla i och du kan välja vilka uppgifter du väljer att lämna. Ifyllda uppgifter kommer inte att inkluderas i Bibliotheca Non Gratas bibliotek och katalog. Om du väljer att inte fylla i namnuppgift kommer du att delta i projektet som anonym.

Kontaktuppgifter

Det är frivilligt att att lämna emailadress. Ifylld emailadress kommer att behandlas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen, PUL, och kommer inte att användas i något annat syfte än för Bibliotheca Non Gratas projektgrupp att kontakta dig för att informera dig om projektets utveckling. Den kommer heller inte att vidarebefordras till tredje part utanför projektet Bibliotheca Non Grata.

Genom att fylla i och skicka in uppgifterna till Bibliotheca Non Grata accepterar du att de lämnade uppgifterna — utom ditt namn om du önskar vara anonym samt din emailadress som behandlas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen, PUL — inkluderas i det offentliga konstprojektet Bibliotheca Non Grata enligt ovan beskrivning.  Du behåller som författare fortfarande upphovsrätten till den lämnade titeln och den första meningen i ditt litterära verk  (liksom resten av ditt verk).  

Thank you! Your submission has been received! I

Oops! Something went wrong while submitting the form

Om Måns Wrange och Igor Isaksson

Måns Wrange (1961) är konstnär, skribent och gästprofessor på DSV, Stockholms universitet. 2008-2014 var han rektor för Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, och före det var han 1995-2007 först prefekt och sedan professor vid Institutionen för konst på Konstfack i Stockholm. Wrange är också verksam som vice ordförande i FSL – Fria Seminariet i Litterär kritik. Måns Wranges projekt har inkluderats i över 200 utställningar, biennaler och festivaler i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika.

Igor Isaksson (1963) är arkitekt och formgivare och driver designbyrån Mu i Stockholm som verkar multidisciplinärt i fälten grafisk formgivning, utställningsdesign, konst och interaktiv media. Igor Isaksson har som arkitekt ställt ut bl a på Arkitekturmuseet och är som grafisk formgivare prisbelönt, bl. a. för projektet SRc för Sveriges Radio. 

Måns Wrange och Igor Isaksson har samarbetat sedan 1997. 2001 grundade de OMBUD – ett interdisciplinärt nätverk av personer från samhällsvetenskap, humaniora, IT/ny teknologi, konst, film, litteratur, design och arkitektur – som plattform för deras samarbetsprojekt.

Både Måns Wranges och OMBUD’S projekt har inkluderats i över 200 utställningar, biennaler och festivaler i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika, inklusive Manifesta 4, Frankfurt; Manifesta 7/The Rest is Now, Bolzano/Bozen (CuratorLab); ICA – The Institute of Contemporary Arts, London; Kunsthalle Wien, Wien; InSite_05, San Diego/Tijuana; Santa Monica Museum of Art, Los Angeles; De Appel Arts Centre, Amsterdam; PS1 Contemporary Art Center, New York; Moderna Museet, Stockholm; Museum of Contemporary Art, Zagreb; The Museum of Contemporary Art Chicago; South African National Gallery, Kapstaden; Shirn Kunsthalle, Frankfurt; Museo Tamayo, Mexico City; The 6th Baltic Contemporary Art Biennale HABITAT, Czczecin; The Contemporary Jewish Museum, San Francisco; Arnolfini Art Center, Bristol; Central House of Artists, Moscow; Lunds Konsthall; PROSPECT 93, Frankfurt; ICA – Institute of Contemporary Art, Boston; Hamburger Kunstverein, Hamburg; Kettles Yard, Cambridge; Kunsthalle Göppingen, Göppingen; Malmö Konstmuseum; Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey  (MARCO), Moterrey; Momentum 04 – Nordic Biennial for Contemporary Art, Moss; Montehermoso Cultural Centre, Vitoria-Gasteiz; Clocktower Gallery, New York; Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, Luxembourg och PM Galley & House, London.

Kontakt

Använd nedan formulär för att kontakta Bibliotheca Non Gratas projektgrupp.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Heading